ساماندهی

ساماندهی(SEIRI)

 ساماندهی(SEIRI) در نظام آراستگی محیط کار(5S)،  یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول ، ساماندهی (SEIRI)  است. در این‌مرحله باید وسایل‌غیرضروری هر‌قسمت تعیین و آنها‌را از وسایل مورد‌نیاز و ضروری ... ادامه مطلب