موانع اجرای 5s

مزایا و موانع اجرای نظام آراستگی (5S)

سـاماندهی،  نظـم و ترتیـب‌، پـاکیزه‌سـازی، استانداردسـازی و انضـباط، پـنج مـورد اصـلی نظـام آراسـتگی (5S) اسـت. امـا اگـر بخـواهیم بـدانیم اهمیـت پیـاده سـازی ایـن سیسـتم در سـازمانهـا چیسـت، بایـد ابتـدا مزایـای نظـام آراستگی را بدانیم. افـزایش سـرعت دسـتیابی بـه فایـل هـا و تجهیـزات، محـیط کـاری تمیـز و سـازمان یافتـه، افـزایش عمر وسایل و قعطعـات، وجـود فضـای کـار بیشـتر و مفیـدتر، کـاهش هزینـه هـای تجهیـز سـازمان و نگهـداری، افـزایش درآمـد ناشـی از فـروش بموقع و مقـرون بـه صـرفه ضـایعات صـنعتی بعـد از ساماندهی، جلـوگیری از تخریـب یـا گـم شــدن قطعــات ســالم و قابــل اســتفاده، ایجــاد فرهنــگ صــرفه جــویی و پیشــگیری از بــروز خطــر، افــزایش مشــارکت عمومی در حفظ نظم و آراستگی محیط کار مهمترین مزایای استقرار این سیستم در سازمانهاست.

نبود آموزش کافی برای اجرای صحیح سیستم از جمله چالشهای اصلی پیاده‌سازی این نظام در کشور است. بر همین اساس بومی‌سازی این نظام با شرایط و فرهنگ کشور ما، میتواند نتیجه مطلوب، و کاربردی از پیاده‌سازی این نظام را به ارمغان آورد. عدم شناخت کافی کارکنان و مدیران از نحوه اجرای صحیح این سیستم و طولانی‌مدت بودن زمان اجرای این نظام، از مشکلات دیگری است که ممکن است مانع اجرای کامل و درست نظام آراستگی در سازمانها شود. در این نوشته مهمترین موانع اجرای اصول نظام آراستگی را بیان می کنیم.

 

موانع و مشکلات اجرای نظام ۵S :

– عمده ترین موانع اجرای اصول نظام آراستگی عبارتند از :

  • عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم 5s
  • عدم شناخت کافی از نظام 5s و توانایی های آن و عدم حمایت لازم مدیران
  • عدم توجه به تداوم اجرای اصول 5s و بلندمدت بودن اجرای آن
  • ساده انگاشتن نظام 5s و عدم بررسی عمیق آن
  • تصویر و برداشت ناصحیح از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
  • نگرش حل کلیه مسائل از طریق این نظام
  • مقاومت افراد در خصوص ایجاد تغییر
  • ایجاد مسائل حاشیه ای و عدم توجه به اصل موضوع

برای دانلود جامع ترین دستورالعمل ها، چک لیستها و فرمهای نظام آراستگی محیط کار(5S)، از جمله دستورالعمل های مجزای S1 تا S5 و … بصورت کامل اینجا کلیک کنید.

امتیازدهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *