ساماندهی

 ساماندهی(SEIRI)

در نظام آراستگی محیط کار(5S)،  یكی از مهمترین و بنیادی ترین اصول ، ساماندهی (SEIRI)  است.

در این‌مرحله باید وسایل‌غیرضروری هر‌قسمت تعیین و آنها‌را از وسایل مورد‌نیاز و ضروری جدا‌سازی کرد.
اگر به اطراف خود نگاه كنید به وسایلی بر می خورید كه مدتهاست مورد استفاده قرار نگرفته اند و مشخص هم نیست كه در آینده مورد استفاده قرار بگیرند. لوازمی مانند الكتروموتور معیوب یا چرخ دنده ای كه شكسته و مورد استفاده‌نیست. نقشه‌هایی كه‌دیگر به‌كار‌ما نمی‌آیند و ماشین‌حسابی كه مدتی‌است خراب‌است یا سی‌دی‌هایی كه‌دیگر نیازی به‌آنها نداریم و داخل كشو یا روی‌میز رها‌شده‌اند.

seiri ساماندهی
شناسايي ، ساماندهی و جدا سازي اقلام غير ضروري از اقلام ضروري در سازمان به عنوان اولين اصل در نظام آراستگی محیط کار شناخته مي شود و به معناي جدا سازی اقلام، اوراق و اطلاعات لازم و كاربردي از غير آن و دور نمودن غير لازم ها و غير كاربردي ها از محيط كار و همچنين تعمير، تعويض يا تصحيح نواقص و معايب مي‌باشد.

هدف از اجراي اين‌مرحله، شناسايي كليه اشياء، لوازم و اطلاعاتي است كه مورد‌استفاده واقع‌نمي‌شوند و باعث بر‌هم‌ريختگي محيط‌كار هستند. اين موارد بايد دسته بندي شده و به طريقه مناسب، جمع آوري و دور ريخته‌شوند. با اجراي صحيح اين‌اصل، وسايلي‌را كه به‌آنها نياز‌داريم مشخص‌شده و چگونگي سامان‌دادن به‌آنها طي مراحل‌بعدي صورت‌مي‌گيرد.

آسيب شناسي اين‌اصل عدم‌موفقيت در خالي‌كردن به‌موقع قرنطينه‌هاي اقلام غيرضروري به‌علت عدم‌حمايت مدير‌ارشد است.  همچنین عدم‌مشاركت كافي كاركنان و به‌تبع‌آن ايجاد ذهنيت منفي و بدبيني در‌كاركنان از آسيب‌هاي مهمي‌است كه در‌اين‌مرحله احتمال وقوع دارد.

ساماندهی در عام ترین مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به كلیه اجزای یك سازمان جهت نیل به اهداف. از دیدگاه 5S سازماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیر‌ضرور، اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت‌اولویتها برای رهایی‌از غیر‌ضروریهاست.

نمونه هايي از اجراي اين S  در نظام آراستگی محیط کار را مي توان به صورت زير فهرست نمود:

• مشخص كردن اقلام غيرضروري توسط فرم “اقلام غيرضروري واحد”.

• تعيين محدوده‌اي از محل‌كار هر‌واحد به‌عنوان انبار‌موقت اقلام‌غيرضروري همان‌واحد و انتقال اقلام‌غيرضروري هر‌فرد به اين‌قسمت.

• انتقال اقلام غيرضروري تمامي واحدها به اتاق بايگاني راكد ( اتاق اقلام غيرضروري).

• دور ریختن اشیایی كه به آنها نیاز ندارید ( جمع آوری و بایگانی مناسب روزنامه ها و صورتجلسات … ).

• مشخص‌كردن تمامي ملزومات‌اداري توسط فرم “اقلام موجودي‌واحد” . و طبقه‌بندي آن با‌توجه به اولويت استفاده از‌آن (لوازم اداري، لوازم التحرير ، اموال و …).

• مشخص كردن اقلام تعميرپذير توسط فرم ” اقلام تعميرپذير واحد” و انتقال اقلام تعميرپذير به واحد تعميرات

• رفع عیوب و خرابیها (‌تعمیر ملزومات اداری , تجهیزات فنی و خودروهای مورد استفاده…‌).

• مبارزه با علل آلودگیها ( استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع , ممنوع كردن كشیدن سیگار در محل كار، حمل و نقل مناسب غذا , استفاده بهداشتی از ذخیره آب… ).

• بازبینی پوششها و محفظه ها به منظور پیشگیری از علل آلودگی ( بسته بندی مناسب قطعات در انبار، استفاده از درزگیر در پنجره ها و درپوش برای فاضلابها… ).

• تمیز كردن محل كار ( شستشوی مرتب با مواد ضدعفونی كننده , نظافت در انبار، جمع آوری روغنهای مستعمل… ).

• جلوگیری از آلودگیهای كف سالنها (شستشوی منظم سالن تعمیرگاه، مشبك نمودن جایگاههایی كه آلوده كننده هستند مثل تعویض روغنی و نقاشی… ).

• حذف آلودگیهای گرد و غبار ( استفاده از تهویه مطلوب در انبار و سالن تعمیرگاهها، استغاده از فیلترهای صافی هوا… ).

• ساماندهی انبارها ( استفاده از سیستمهای نوین انبارداری… ).

بايگاني راكد اسناد:

به مجموعه اي از پرونده‌ها، زونكنها و اطلاعات بسته‌بندي شده‌اي اطلاق مي‌گردد كه در قسمت اقلام غيرضروري واحد، به‌طور كاملا” منظم و مرتب قرار‌گرفته است. و پس‌از مدت‌زمان مشخص‌شده در محل بايگاني راكد اسناد شركت قرار‌مي‌گيرد. فهرست اين‌مدارك در فرم‌”اقلام موجودي واحدها” تعيين مي‌شود.

اتاق بايگاني راكد (اتاق اقلام غيرضروري):

محلي جهت نگهداري (بايگاني) كليه اسناد و مداركي است كه نيازمند نگهداري تا مدت‌معيني مي‌باشند. بطوريكه بتوان به راحتي بازيافت شده و از نارسايي هاي احتمالي و اتلاف وقت جلوگيري شود.

5s systemدر ساماندهی محیط کار باید با آموزش صحیح كاركنان شركت از انباشته شدن وسایل غیرضروری در كارگاهها و دفاتر، كشوی میزها، كمدها و زوایای مخفی ماشین‌آلات می‌شود جلوگیری‌كرد.

با توجه به اینكه تصمیم‌گیری برای غیرضروری‌بودن برخی‌وسایل، ممكن‌است در حیطه اختیار مدیریت‌ارشد‌سازمان و یا مدیران رده‌بالاتر باشد. می‌توان فهرست‌هایی از این‌وسایل تهیه و پس‌از تكمیل، آنها‌را برای تصمیم‌گیری نهایی برای مدیر ارسال و سپس اقدامات‌لازم را دنبال‌كرد.

برخی از سازمانها روش خوبی برای مشخص كردن وسایل غیرضروری دارند. این سازمانها در ابتدای هر ماه، برچسب قرمز رنگی (Red Tag) روی وسایلی كه غیرضروی به نظر می رسند می‌زنند و در صورت استفاده در طی ماه آن را بر می دارند. در پایان ماه اگر وسایلی باشند كه برچسب‌آنها برداشته‌نشده‌باشد آن‌وسایل را به‌عنوان لوازم‌غیرضروری از لوازم ضروری جدا‌سازی می‌كنند.
جالب است بدانید امروزه در دنیا موضوعی به نام (Feng Shui) در آراستگی مطرح شده است كه قدمت بسیار زیادی دارد و ریشه در فرهنگ كشور چین دارد. طبق اصول این‌روش، آثار و انرژی‌های حاصل‌از ایجاد انباشتگی‌ها و بی‌نظمی‌ها در محیط مورد‌بررسی قرار می‌گیرد.

بر‌اساس اصول فنگ‌شویی:

انسداد انرژی در هر محیط ناشی از سه عامل آلودگی فیزیكی، انرژی ساكنان قبلی و انباشتگی و درهم ریختگی است كه این موانع طبق اصول خاص خود قابل رفع شدن است.

 

برای دانلود جامع ترین دستورالعمل ها، چک لیستها و فرمهای نظام آراستگی محیط کار(5S)، از جمله دستورالعمل های مجزای S1 تا S5 و … بصورت کامل اینجا کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *