علائم در نظام آراستگی

رنگها و علائم در نظام آراستگی محیط کار(5S)

وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم آراﺳﺘﮕﯽ محیط کار (5S) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿم ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿم اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓها، علائم در نظام آراستگی محیط کار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ‌رﻧﮓها، علائم و ﮐﺎرﺑﺮد‌آنها در ﻧﻈﺎم‌آراﺳﺘﮕﯽ ﺗﻮﺟﻪ‌ﺷﻮد آﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری در‌سازمان‌ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ‌داﺷﺖ و ﺑﻬﺮه‌وری‌تان ﺑﺴﯿﺎر‌زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ‌ﺷﺪ. وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ. وﻟﯽ ﻣﻄﻤئن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در‌ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‌ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ‌ﺷﺪه ﻋﻤﻞ‌ﻧﮑﻨﯿﺪ. نه‌تنها ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد‌را دور‌رﯾﺨﺘﻪ‌اﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺮه‌وری ﮐﺎر‌ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ‌آورده و ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ‌ﺷﺪ.  برای آشنایی شما در ادامه به بعضی از این استانداردها می‌پردازیم:

استاندارد رنگها در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ  :

رﻧﮓ زرد ﻣﺨﺼﻮص رﻧﮓ آﻣﻴﺰی اﺷﻴﺎء ذﻳﻞ اﺳﺖ :

 • ﺟﺎﻳﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﻄﻌﺎت‌استوک اعم‌از: قطعات و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻏﻴﺮ‌ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺷﺎﺑﻠﻮن‌ﻫﺎ، ﻛﻠﻤﭗ‌ﻫﺎ، ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎ و ﺳﻴﻤﻬﺎی‌ﺑﺮق، ﺷﻴﻠﻨﮓ‌ﻫﺎی آب، ﻫﻮای‌ﻓﺸﺮده و اﻧﻮاع ﮔﺎزﻫﺎ، ﺳﻴﻢ‌ﺑﻜﺴﻞ‌ﻫﺎ، زﻧﺠﻴﺮﻫﺎ و ﺗﺴﻤﻪ‌ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ.
 • ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻤﺪﻫﺎ و ﻣﻴﺰﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز.
 • ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ.
 • ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی.
 • ﺧﺮﻛﻬﺎ، اﺳﺘﻨﺪﻫﺎ، ﭘﻠﻪ ﻫﺎی زﻳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ (به جز موارد استثنایی که از جنس آلومنیوم یا چوب باشند).
 • لوله ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز.
 • ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺟﺴﺎم ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ.
 • ﮔﺎری ﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺟﺴﺎم.
 • ﭘﺎﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺑﺰارﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮓ دﺳﺘﻲ، ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻢ ﻛﻦ و …
 • ﻧﺮده ﻫﺎی ﺣﻔﺎظ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات.

رﻧﮓ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

 • ﺟﻴﻚ وﻓﻴﻜﺴﭽﺮ و ﺗﺠﻬﻴﺰات (ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮدان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮش) ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ زرد.
 • ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺿﺮﺑﺪری ﻳﻜﻲ از رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ، آﺑﻲ ﻳﺎ زرد.
 • ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻜﻬﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه ای.
 • ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺎودان ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه ای (ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه).
 • ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه ای (ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه).
 • ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻫﻮای ﻓﺸﺮده ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ.
 • ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ (رک) ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻃﻮﺳﻲ و ﻧﺎرﻧﺠﻲ.
 • ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ.
 • ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﺎر ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎی ﮔﺎز ، زرد ﻳﺎ آﺑﻲ رﻧﮓ.
 • ﻣﻴﺰ ﺻﺮف ﭼﺎی و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، روﻳﻪ ﻛﺮم رﻧﮓ و ﭘﺎﻳﻪ ﻃﻮﺳﻲ.
 • ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺻﺮف ﭼﺎی ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﻮﺳﻲ.

رﻧﮓ ﻛﻒ و دﻳﻮارﻫﺎ

 • ﻛﻒ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎر ﺳﺒﺰ رﻧﮓ.
 • داﺧﻞ ﭘﺎﭼﺎل ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ.
 • دﻳﻮارﻫﺎ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ (ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی).

رنگ در 5S

 ﺧﻄﻮط و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری و  علائم در نظام آراستگی در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻧﺒﺎرها:

1-ﻣﺴﻴﺮ‌ﻋﺒﻮر‌ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ و ﺑﺎزدﻳﺪ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ‌ﻋﺮض 5/1 متر ﺑﻪ‌رﻧﮓ‌ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ  2  ﻧﻮار زرد‌رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ اﺣﺎﻃﻪ‌ﻣﻲ‌ﺷﻮد، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﻲ‌ﮔﺮدد. (در ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮدد در آﻧﻬﺎ  وﻳﮋه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ‌) .

2- ﻣﺴﻴﺮ‌ﻋﺒﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی‌ﺣﻤﻞ‌ﺑﺎر و ﺧﻮدروﻫﺎی‌اﺿﻄﺮاری(آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﻣﺎﺷﻴﻦ‌ﻫﺎی آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﻲ) ﺑﻪ‌ﻋﺮض 5/2 متر ﻛﻪ ﺑﺎ دو‌ﻧﻮار زرد‌رﻧﮓ ﺑﻪ‌ﻋﺮض 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ اﺣﺎﻃﻪ‌ﻣﻲ‌ﺷﻮد، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﻲ‌ﮔﺮدد. در وﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﻘﻄﻌﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻄﻮل ﻳﻚ‌ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ و ﻓﻮاﺻﻞ ﻳﻚ‌ﻣﺘﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ‌ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

3-ﺑﻪ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ 45 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ ﭘﺎﭼﺎﻟﻬﺎ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ زرد‌رﻧﮓ ﺑﻪ‌ﻋﺮض 5 سانتیمتر ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻳﻦﺧﻂ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﭘﺎﭼﺎل ﺑﺎ‌ﺧﻄﻮط ﻣﻮرب زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 45 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﺑﺎ زاوﻳﻪ دﻟﺨﻮاه و ﻓﺎﺻﻠﻪ 15 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ از‌ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.

4- ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی‌ﻛﺎری روی ﭘﺎﭼﺎل‌ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎی رﻳﻞ‌ﮔﺬاری‌ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، ﺑﻪ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ 65 ﺗﺎ 66 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ از ﭘﺸﺖ‌رﻳﻞ، ﺑﺎ ﺧﻄﻲ‌ﻣﻤﺘﺪ و زرد‌رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 7 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮر‌ﻣﻲ‌ﺷﻮد. ﻃﻮل ﻣﺤﺪوده‏های ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری‌ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه دارد. (ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺣﺪ ﻃﻮل ﻳﻚ‌واﮔﻦ  ﻛﺎﻣﻞ)

5- ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی‌ﻛﺎری ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 7 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر‌ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻣﺤﺼﻮر‌ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﻲ‌ﺷﻮد. 

6- ﻣﺤﻞ‌اﺳﺘﻘﺮار‌ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﭘﺎﻟﺖ‌ﻫﺎ، ﻣﻴﺰﻫﺎ، ﻛﻤﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻴﺎء ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﻒ‌ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ زرد رﻧﮓ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض 5 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ  ﺑﻄﻮر‌ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ‌ﺷﻮد. و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ زاوﻳﻪ‌ﻫﺎی 90‌درﺟﻪ زرد‌رنگ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺿﻠﻊ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض 5 سانتیمتر در ﻛﻨﺎر ﭘﺎﻳﻪ‌ﻫﺎی اﺷﻴﺎء، ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ   ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.

7- ﻣﺤﻞ‌اﺳﺘﻘﺮار ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎی آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﻲ‌دﻳﻮاری ﺑﺎ‌ ﺧﻂ‌ ﻣﻤﺘﺪ ﻗﺮﻣﺰ‌رﻧﮓ ﺑﻪ‌ﻋﺮض 5‌سانتیمتر ﺑﺼﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﻮش‌ﻛﺎﻣﻞ روی‌دﻳﻮار  و در‌ﺧﺼﻮص ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎی‌زﻣﻴﻨﻲ روی‌ﻛﻒ‌ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.

8- ﻣﺤﻞ‌اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮازم‌ﻧﻈﺎﻓﺖ‌(ﺟﺎرو، ﺗﻲ، ﺳﻄﻞ‌ﻫﺎی‌زﺑﺎﻟﻪ، ﺷﻮﻳﻨﺪه‌ﻫﺎ و…) ﺑﺎ ﺧﻂ‌‌ ﻣﻤﺘﺪ ﺳﻔﻴﺪ‌رﻧﮓ ﺑﻪ‌ﻋﺮض 5 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﭼﻬﺎر‌ﮔﻮش‌ﻛﺎﻣﻞ روی‌ﻛﻒ‌ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

9- ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻛﺎری، اﺟﺴﺎم و اﺷﻴﺎء ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻣﻲ‌ﮔﺮدد:

 • ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم در روی زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ
 • ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم روی دﻳﻮار ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ
 • ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺣﺎوی ﻧﺎم، روی دﻳﻮار ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
 • ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﭘﺎﻳﻪ دار در ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار

10- ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻔﺴﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺪﻳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺪﮔﺬاری‌ﺷﺪه و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار‌اﻗﻼم در ﻃﺒﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ‌اﺳﺘﻔﺎده از‌ﻧﺎم ﻳﺎ ﻛﺪ‌اﻗﻼم، ﻟﻴﺒﻞ‌ﮔﺬاری ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﭼﺴﺐ‌ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ‌رﻧﮓ، ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روی ﻃﺒﻘﺎت ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‌ﺷﻮد .

11- ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺟﻌﺒﻪ‌ﻫﺎی ﻛﻤﻚ‌ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ و ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدی ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﻴﺮه در‌آﻧﻬﺎ روی ﺳﻄﺢ‌داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ درب ﺟﻌﺒﻪ‌ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ‌ﮔﺮدد. ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻟﻴﺒﻞ‏ﮔﺬاری ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

ﺗﻮﺿﻴﺢ 1 : در ﺧﺼﻮص ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﭙﺴﻮل (از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی) در ﻛﻨﺎر ﻧﺎم ﺿﺮوری‌اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﻴﺢ 2 : در ﺧﺼﻮص اﺷﻴﺎء و اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮک ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﻛﻬﺎ، اﺳﺘﻨﺪﻫﺎ، ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ، ﻣﺎﺷﻴﻦ‌ﻫﺎی اﻧﺒﺎری و… ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻞ‌ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن‌ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺻﻮرت‌ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد.

رﻧﮓ ﻫﺎ، ﻋﻼﺋﻢ، ﺧﻄﻮط و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری در ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری:

1- ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺟﺴﺎم و اﺷﻴﺎء در ﻛﻒ اﺗﺎق ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﻲ ﺷﻮد:

 • در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺪور (ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻠﺪاﻧﻬﺎ، آوﻳﺰﻫﺎی ﻟﺒﺎس و… )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮاری ﻃﻮﺳﻲ‌رﻧﮓ ﺑﻪ‌ﻋﺮض ﻳﻚ اﻟﻲ دو ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت داﻳﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﻴﻢ داﻳﺮه.
 • در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺪور (ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺰ، ﻓﺎﻳﻞ ، ﻛﻤﺪ و…) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زاوﻳﻪ ﻫﺎی 90 درﺟﻪ ﻃﻮﺳﻲ رﻧﮓ ﺑﺎ اﺿﻼﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض 3 و 1 ﻳﺎ 4 و 2 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻛﻨﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ.

ﺗﻮﺿﻴﺢ : در مبحث علائم در نظام آراستگی در ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎم‌اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺼﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ‌ﻣﻴﺰﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ (ﻳﺎ در‌ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻣﻴﺰ ﻛﻨﺎر ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ دﻳﻮار) ﺗﻌﻴﻴﻦ، و ﺑﺎ‌ﻧﺼﺐ دو‌ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺎوی ﺷﻤﺎره ﻳﺎ ﻛﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻜﻲ ﺑﺮ‌روی ﺻﻨﺪﻟﻲ و دﻳﮕﺮی ﻛﻨﺎر‌ﻣﻴﺰ (روی دﻳﻮار) ﻣﺤﻞ‌ﺗﻌﻴﻴﻦ‌ﺷﺪه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.

2- ﻣﺤﻞ‌اﺳﺘﻘﺮار اﺟﺴﺎم و اﺷﻴﺎء روی‌ﻣﻴﺰﻫﺎ و ﻓﺎﻳﻞ‌ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻪ‌ﻳﻜﻲ از ﺻﻮرﺗﻬﺎی زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری‌ﻣﻲ‌ﺷﻮد:

 • ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺣﺎوی ﻧﺎم ﺷﻲء ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻲء، ﺑﺮﭼﺴﺐ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد.
 • ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺣﺎوی ﻧﺎم ﺷﻲء ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺟﻠﻮی ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻲء، ﺑﺮﭼﺴﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

3- ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ اﺷﻴﺎء و اﻗﻼم داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺮ روی درب ﻛﺸﻮﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن داﺧﻞ ﻛﺸﻮﻫﺎ (توسط دیوایدر یا …) ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺮ ﺷﻲء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺣﺎوی ﻧﺎم ﺷﻲء ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﺷﻮد .

4- ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ اﺷﻴﺎء و اﻗﻼم داﺧﻞ ﻛﻤﺪﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ درب ﻛﻤﺪ ﻧﺼﺐ‌ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﺎت ﻛﻤﺪﻫﺎ،  ﻛﺪﮔﺬاری  و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺷﻴﺎء در ﻃﺒﻘﺎت ﻟﻴﺒﻞ‌ﮔﺬاری ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.

5- زوﻧﻜﻦ ﻫﺎ،ﻛﺘﺐ، ﺟﺰوات و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ﻳﺎ ﻛﺪﻳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاری ﺷﺪه و در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﺎت آن ﻛﺪﮔﺬاری ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ درﻛﻨﺎر ﻗﻔﺴﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.

6- داﺧﻞ زوﻧﻜﻦ‌ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت‌ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺼﻞ‌ﺑﻨﺪی و ﻟﻴﺒﻞ‌ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﺮ‌ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ زوﻧﻜﻦ در اوﻟﻴﻦ  ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ روی ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﺟﻠﺪ ﻗﺮار‌ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد.

7- ﭘﺸﺖ زوﻧﻜﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﺮ‌ﻃﺒﻘﻪ از ﻗﻔﺴﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮارﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﻮرب ﺑﻪ ﻋﺮض 2 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری می‌ﮔﺮدد.

8- ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری و ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﻲ‏ﮔﺮدد.

9-ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻧﻘﺮه ای رﻧﮓ ﺑﻮده و ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاری ﻫﺎی آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 

برای دانلود جامع ترین دستورالعمل ها، چک لیستها و فرمهای نظام آراستگی محیط کار(5S)، از جمله دستورالعمل های مجزای S1 تا S5 و … بصورت کامل اینجا کلیک کنید.

امتیازدهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *