رنگها و علائم در نظام آراستگی محیط کار(5S)

علائم در نظام آراستگی

وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم آراﺳﺘﮕﯽ محیط کار (5S) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿم ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿم اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓها، علائم در نظام آراستگی محیط کار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﺑﻪ رﻧﮓها، علائم و ﮐﺎرﺑﺮد آنها در ﻧﻈﺎم آراﺳﺘﮕﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد آﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری در سازمان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻬﺮه و ری تان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻄﻤئن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد را دور رﯾﺨﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده و ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ . برای آشنایی شما در ادامه به بعضی از این استانداردها می پردازیم:

استاندارد رنگها در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ  :

رﻧﮓ زرد ﻣﺨﺼﻮص رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺷﻴﺎء ذﻳﻞ اﺳﺖ :

 • ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻗﻄﻌﺎت استوک اعم از: قطعات و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻫﺎ، ﻛﻠﻤﭗ ﻫﺎ، ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﺳﻴﻤﻬﺎي ﺑﺮق، ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎي آب، ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده و اﻧﻮاع ﮔﺎزﻫﺎ، ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻫﺎ، زﻧﺠﻴﺮﻫﺎ و ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
 • ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻤﺪﻫﺎ و ﻣﻴﺰﻫﺎي دﺳﺖ ﺳﺎز
 • ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ
 • ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي
 • ﺧﺮﻛﻬﺎ، اﺳﺘﻨﺪﻫﺎ، ﭘﻠﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﭘﺎﻳﻲ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ (به جز موارد استثنایی که از جنس آلومنیوم یا چوب باشند)
 • لوله ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
 • ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺟﺴﺎم ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
 • ﮔﺎري ﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺟﺴﺎم
 • ﭘﺎﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺑﺰارﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮓ دﺳﺘﻲ، ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻢ ﻛﻦ و …
 • ﻧﺮده ﻫﺎي ﺣﻔﺎظ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات

رﻧﮓ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

 • ﺟﻴﻚ وﻓﻴﻜﺴﭽﺮ و ﺗﺠﻬﻴﺰات (ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺮدان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻮش) ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ زرد
 • ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎي ﺿﺮﺑﺪري ﻳﻜﻲ از رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، آﺑﻲ ﻳﺎ زرد
 • ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه اي
 • ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺎودان ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه اي (ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه)
 • ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه اي (ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه)
 • ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ
 • ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ (رك) ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻃﻮﺳﻲ و ﻧﺎرﻧﺠﻲ
 • ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
 • ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﺎر ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي ﮔﺎز ، زرد ﻳﺎ آﺑﻲ رﻧﮓ
 • ﻣﻴﺰ ﺻﺮف ﭼﺎي و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، روﻳﻪ ﻛﺮم رﻧﮓ و ﭘﺎﻳﻪ ﻃﻮﺳﻲ
 • ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺻﺮف ﭼﺎي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﻮﺳﻲ

رﻧﮓ ﻛﻒ و دﻳﻮارﻫﺎ

 • ﻛﻒ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻓﻀﺎي اﻧﺒﺎر ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
 • داﺧﻞ ﭘﺎﭼﺎل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ
 • دﻳﻮارﻫﺎ رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ (ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی)

رنگ در 5S

 ﺧﻄﻮط و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري و  علائم در نظام آراستگی در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﻧﺒﺎرها:

1-ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺮض 5/1 متر ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ  2  ﻧﻮار زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد (در ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮدد در آﻧﻬﺎ  وﻳﮋه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذﻳﺮﺑﻂ اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ) .

2- ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﺧﻮدروﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﺧﻮدروﻫﺎي اﺿﻄﺮاري (آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ) ﺑﻪ ﻋﺮض 5/2 متر ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﻧﻮار زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد. در وﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﻘﻄﻌﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻄﻮل ﻳﻚ ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻓﻮاﺻﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.

3-ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 45 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ ﭘﺎﭼﺎﻟﻬﺎ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 5 سانتیمتر ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  ﺧﻂ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﭘﺎﭼﺎل ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﻮرب زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 45 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﺑﺎ زاوﻳﻪ دﻟﺨﻮاه و ﻓﺎﺻﻠﻪ 15 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد .

4- ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺎري روي ﭘﺎﭼﺎل ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي رﻳﻞ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ، ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 65 ﺗﺎ 66 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﭘﺸﺖ رﻳﻞ، ﺑﺎ ﺧﻄﻲ ﻣﻤﺘﺪ و زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 7 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﻮل ﻣﺤﺪوده‏های ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه دارد (ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺣﺪ ﻃﻮل ﻳﻚ واﮔﻦ  ﻛﺎﻣﻞ).

5- ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ زرد رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 7 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد .

6- ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ، ﻣﻴﺰﻫﺎ، ﻛﻤﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻴﺎء ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﻒ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ زرد رﻧﮓ ﻣﻤﺘﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض 5 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ زاوﻳﻪ ﻫﺎي 90 درﺟﻪ زرد رنگ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺿﻠﻊ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض 5 سانتیمتر در ﻛﻨﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺷﻴﺎء، ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ   ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.

7- ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻳﻮاري ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 5 سانتیمتر ﺑﺼﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻛﺎﻣﻞ روي دﻳﻮار  و در ﺧﺼﻮص ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي زﻣﻴﻨﻲ روي ﻛﻒ ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد .

8- ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻮازم ﻧﻈﺎﻓﺖ (ﺟﺎرو، ﺗﻲ، ﺳﻄﻞ ﻫﺎي زﺑﺎﻟﻪ، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و…) ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض 5 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﻛﺎﻣﻞ روي ﻛﻒ ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد.

9- ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺎري، اﺟﺴﺎم و اﺷﻴﺎء ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدد:

 • ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم در روي زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ
 • ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم روي دﻳﻮار ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ
 • ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺣﺎوي ﻧﺎم، روي دﻳﻮار ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
 • ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﭘﺎﻳﻪ دار در ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار

10- ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺪﻳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻗﻼم در ﻃﺒﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﻳﺎ ﻛﺪ اﻗﻼم، ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ، ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي ﻃﺒﻘﺎت ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .

11- ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﻴﺮه در آﻧﻬﺎ روي ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ درب ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻟﻴﺒﻞ‏ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺿﻴﺢ 1 : در ﺧﺼﻮص ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﭙﺴﻮل (از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزي) درﻛﻨﺎر ﻧﺎم ﺿﺮوري ا ﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﻴﺢ 2 : در ﺧﺼﻮص اﺷﻴﺎء و اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮك ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﻛﻬﺎ، اﺳﺘﻨﺪﻫﺎ، ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻧﺒﺎري و… ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

رﻧﮓ ﻫﺎ، ﻋﻼﺋﻢ، ﺧﻄﻮط و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري در ﻓﻀﺎﻫﺎي اداري:

1- ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺟﺴﺎم و اﺷﻴﺎء در ﻛﻒ اﺗﺎق ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد:

 • در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺪور (ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻠﺪاﻧﻬﺎ، آوﻳﺰﻫﺎي ﻟﺒﺎس و… )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮاري ﻃﻮﺳﻲ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﺮض ﻳﻚ اﻟﻲ دو ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺼﻮرت داﻳﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﻴﻢ داﻳﺮه
 • در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺪور (ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺰ، ﻓﺎﻳﻞ ، ﻛﻤﺪ و…) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زاوﻳﻪ ﻫﺎي 90 درﺟﻪ ﻃﻮﺳﻲ رﻧﮓ ﺑﺎ اﺿﻼﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض 3 و 1 ﻳﺎ 4 و 2 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻛﻨﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ

ﺗﻮﺿﻴﺢ : در مبحث علائم در نظام آراستگی در ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺼﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ  ﻣﻴﺰﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ (ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻣﻴﺰ ﻛﻨﺎر ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ دﻳﻮار) ﺗﻌﻴﻴﻦ، و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دو ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺎوي ﺷﻤﺎره ﻳﺎ ﻛﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ و دﻳﮕﺮي ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺰ (روي دﻳﻮار) ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.

2- ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺟﺴﺎم و اﺷﻴﺎء روي ﻣﻴﺰﻫﺎ و ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺻﻮرﺗﻬﺎي زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد:

 • ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺣﺎوي ﻧﺎم ﺷﻲء ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻲء، ﺑﺮﭼﺴﺐ دﻳﺪه ﻧﺸﻮد.
 • ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺣﺎوي ﻧﺎم ﺷﻲء ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺟﻠﻮي ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻲء، ﺑﺮﭼﺴﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

3- ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ اﺷﻴﺎء و اﻗﻼم داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺮ روي درب ﻛﺸﻮﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮدد.در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن داﺧﻞ ﻛﺸﻮﻫﺎ (توسط دیوایدر یا …) ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺮ ﺷﻲء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺣﺎوي ﻧﺎم ﺷﻲء ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد .

4- ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺎﻣﻲ اﺷﻴﺎء و اﻗﻼم داﺧﻞ ﻛﻤﺪﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ درب ﻛﻤﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﺎت ﻛﻤﺪﻫﺎ،  ﻛﺪﮔﺬاري  و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﺷﻴﺎء در ﻃﺒﻘﺎت ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد .

5- زوﻧﻜﻦ ﻫﺎ،ﻛﺘﺐ، ﺟﺰوات و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ﻳﺎ ﻛﺪﻳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاري ﺷﺪه و در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﺎت آن ﻛﺪﮔﺬاري ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ درﻛﻨﺎر ﻗﻔﺴﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

6- داﺧﻞ زوﻧﻜﻦ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪي و ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ زوﻧﻜﻦ در اوﻟﻴﻦ  ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ روي ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﺟﻠﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد

7- ﭘﺸﺖ زوﻧﻜﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮارﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻣﻮرب ﺑﻪ ﻋﺮض 2 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري می ﮔﺮدد.

8- ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﻲ‏ﮔﺮدد.

9-ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺑﻮده و ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاري ﻫﺎي آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *